نویسنده = بهاالدین قهرمانی نژاد شایق
تعداد مقالات: 1
1. بررسی اعجاز لفظی و هنری قرآن­کریم و ارتباط آن با آوا معنایی

دوره 4، شماره 3، پاییز 1395، صفحه 127-155

بهاالدین قهرمانی نژاد شایق؛ محمد جواد جاوری