نویسنده = مرتضی قائمی
تعداد مقالات: 3
1. زیبایی‌شناسی فراهنجاری‌های نحوی در سوره مبارکه «توبه»

دوره 7، شماره 3، پاییز 1398، صفحه 1-26

جواد محمدزاده؛ صلاح الدین عبدی؛ مرتضی قائمی


3. طرحواره های تصویری در حوزه سفر زندگی دنیوی و اخروی در زبان قرآن

دوره 4، شماره 3، پاییز 1395، صفحه 1-22

مرتضی قائمی؛ اختر ذوالفقاری