نویسنده = فاطمه بهرامی
تعداد مقالات: 1
1. اعجاز موسیقایی قرآن در آیینة عبارت‏های موزون عروضی

دوره 4، شماره 3، پاییز 1395، صفحه 69-90

بابک شریف؛ فاطمه بهرامی