نویسنده = مهین حاجی زاده
تعداد مقالات: 2
1. بررسی قصه یوسف (ع) بر اساس نظریه تحلیل گفتمان انتقادی نورمن فرکلاف

دوره 6، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 25-42

مهین حاجی زاده؛ رعنا فرهادی


2. بررسی فرآیند موسیقی جزء 30 قرآن کریم از دیدگاه نشانه – معناشناسی گفتمان (مبتنی بر الگوی تنشی)

دوره 4، شماره 3، پاییز 1395، صفحه 91-109

مهین حاجی زاده؛ علی قهرمانی؛ سولماز پرشور