نویسنده = حسین بختیار نصرآبادی
تعداد مقالات: 1
1. تقابل «حذف و ارجاع ضمیر» به عنوان مولفه‏ های انسجام متن بر اساس رویکرد متن پژوهی (مطالعه موردی داستان حضرت موسی در سوره‏ ی‏ طه)

دوره 6، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 55-78

حسین بختیار نصرآبادی؛ سیدرضا سلیمانزاده نجفی؛ محمد خاقانی اصفهانی