نویسنده = فاطمه دست رنج
تعداد مقالات: 2
1. بررسی آیات «تحدّی» براساس نظریة تحلیل گفتمان انتقادی « نورمن فرکلاف»

دوره 7، شماره 3، پاییز 1398، صفحه 163-178

محسن ذوالفقاری؛ فاطمه دست رنج


2. بررسی زبان شناختی روش کاربست ترادف در قرآن (با محوریت آراء علامه طباطبایی)

دوره 7، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 1-17

ابراهیم ابراهیمی؛ علیرضا طبیبی؛ فاطمه دست رنج؛ ملیحه رمضانی