نویسنده = محمدطاهر لبافچی
تعداد مقالات: 1
1. مؤثرترین شیوه ها ی «جذب مخاطب» با محوریت ادب تعلیمی در بوستان و گلستان سعدی با اثرپذیری از قرآن کریم

دوره 7، شماره 4، زمستان 1398، صفحه 1-25

زینب ترابی؛ کبری نودهی؛ ابراهیم ابراهیمی؛ محمدطاهر لبافچی