نویسنده = ابراهیم ابراهیمی
تعداد مقالات: 7
1. بررسی زبان شناختی روش کاربست ترادف در قرآن (با محوریت آراء علامه طباطبایی)

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 23 مهر 1398

ابراهیم ابراهیمی؛ علیرضا طبیبی؛ فاطمه دست رنج؛ ملیحه رمضانی


2. بررسی و تحلیل نقاط اتصال و اشتراک داستان های سوره کهف

دوره 6، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 95-115

ابراهیم ابراهیمی؛ مجید زیدی جودکی


4. نقد وتحلیل ساختارادبی ومحتوائی آیه تطهیر

دوره 4، شماره 2، تابستان 1395، صفحه 9-26

ابراهیم ابراهیمی


5. معنا شناسی واژه سیاحت و مترادفات آن در قرآن کریم

دوره 2، شماره 1، بهار 1393، صفحه 81-97

ابراهیم ابراهیمی؛ محترم صالحی؛ فرشته صالحی


6. تحلیل ساختار و مضمون توسل در اشعار نظامی گنجوی با تکیه برقرآن و حدیث

دوره 1، شماره 2، تابستان 1392، صفحه 167-188

ابراهیم ابراهیمی؛ سیده زهرا موسوی


7. بینامتنیت قرآنی و روایی در شعر دعبل خزاعی

دوره 1، شماره 1، بهار 1392، صفحه 53-75

قاسم مختاری؛ ابراهیم ابراهیمی