نویسنده = محمد بهنام فر
تعداد مقالات: 2
1. خویشکاری‌های موجود در داستان‌های قرآن برمبنای دیدگاه پراپ

دوره 3، شماره 4، زمستان 1394، صفحه 27-59

بتول اشرفی؛ گیتی تاکی؛ محمد بهنام فر