نویسنده = علی رضا طبیبی
تعداد مقالات: 2
1. بررسی نظم در معانی افعال و مشتقات قرآنی با فاء الفعل (حرف فاء)مشترک

دوره 5، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 153-165

علی رضا طبیبی؛ ابراهیم ابراهیمی؛ فهیمه جفرسته


2. بررسی معناشناسانه استهزا با تاکید بر همنشینی ها وجانشینی ها

دوره 4، شماره 2، تابستان 1395، صفحه 27-50

علیرضا طبیبی؛ ملیحه رمضانی