نویسنده = علی رضا طبیبی
تعداد مقالات: 3
1. بررسی زبان شناختی روش کاربست ترادف در قرآن (با محوریت آراء علامه طباطبایی)

دوره 7، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 1-17

ابراهیم ابراهیمی؛ علیرضا طبیبی؛ فاطمه دست رنج؛ ملیحه رمضانی


2. بررسی نظم در معانی افعال و مشتقات قرآنی با فاء الفعل (حرف فاء)مشترک

دوره 5، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 153-165

علی رضا طبیبی؛ ابراهیم ابراهیمی؛ فهیمه جفرسته


3. بررسی معناشناسانه استهزا با تاکید بر همنشینی ها وجانشینی ها

دوره 4، شماره 2، تابستان 1395، صفحه 27-50

علیرضا طبیبی؛ ملیحه رمضانی