نویسنده = سیده زهرا موسوی
تعداد مقالات: 4
1. جناس های قرآنی در شعر شاعران سبک آذربایجانی( نظامی، خاقانی، قطران تبریزی)

دوره 4، شماره 2، تابستان 1395، صفحه 81-103

فاطمه رضایی؛ سیده زهرا موسوی؛ آمنه رستمی


2. بررسی تأثیرپذیری ها و کارکرد عناصر قرآنی در اشعار طاهره صفارزاد

دوره 3، شماره 3، پاییز 1394، صفحه 160-183

سیده زهرا موسوی؛ فاطمه سلطانی


3. تحلیل ساختار و مضمون توسل در اشعار نظامی گنجوی با تکیه برقرآن و حدیث

دوره 1، شماره 2، تابستان 1392، صفحه 167-188

ابراهیم ابراهیمی؛ سیده زهرا موسوی


4. نقد و تحلیل شیوه های تأثیرپذیری از قرآن و حدیث در شعر خاقانی

دوره 1، شماره 1، بهار 1392، صفحه 9-31

سیده زهرا موسوی؛ محسن ذوالفقاری