نویسنده = ابوالفضل سجادی
تعداد مقالات: 2
1. رویکردی زبان شناختی پیرامون چند معنایی واژه «رحمه» در قرآن

دوره 3، شماره 2، تابستان 1394، صفحه 27-46

ابوالفضل سجادی؛ سمیه ماستری فراهانی


2. معناشناسی باب اشتغال با تکیه بر قرآن کریم

دوره 1، شماره 3، پاییز 1392، صفحه 33-48

ابوالفضل سجادی؛ مطهره فرجی