نویسنده = احمد پاشازانوس
تعداد مقالات: 2
1. بررسی بُعد معنایی هنجارگریزی صرفی در دو سوره انعام و اعراف

دوره 7، شماره 3، پاییز 1398، صفحه 27-50

راضیه صدری خانلو؛ احمد پاشازانوس


2. توسیع و استعاره در روند تحول معنایی واژگان قرآن کریم (با تأکید بر آراء علامه طباطبایی)

دوره 6، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 71-95

زهرا سلیمی؛ سید محمد میرحسینی؛ احمد پاشازانوس؛ عبدالعلی آل بویه لنگرودی