نویسنده = اسحاق طغیانی
تعداد مقالات: 2
1. سیطره قرآن در معارف بهاء ولد

دوره 1، شماره 4، زمستان 1392، صفحه 63-82

زهرا معینی فرد؛ اسحاق طغیانی؛ حسین آقا حسینی


2. نگاه قرآن مدارانه مولوی در معنوی سازی هیجان غم

دوره 1، شماره 1، بهار 1392، صفحه 78-98

اسحاق طغیانی؛ تقی اجیه