نویسنده = جواد محمدی
تعداد مقالات: 2
1. بررسی تطبیقی مفهوم واژه «ملکوت» در قرآن کریم و دیوان حافظ

دوره 1، شماره 3، پاییز 1392، صفحه 9-31

کرم سیاوشی؛ جواد محمدی


2. بررسی تحلیلی خاستگاه‌های ادبی و زبانشناختی بحث«زبان قرآن» در دوره معاصر

دوره 1، شماره 2، تابستان 1392، صفحه 51-69

حسینعلی ترکمانی؛ جواد محمدی؛ مهدی آشناور