کلیدواژه‌ها = خاستگاه های ادبی - فلسفی
تعداد مقالات: 1
1. بررسی تحلیلی خاستگاه‌های ادبی و زبانشناختی بحث«زبان قرآن» در دوره معاصر

دوره 1، شماره 2، تابستان 1392، صفحه 51-69

10.29252/paq.1.2.51

حسینعلی ترکمانی؛ جواد محمدی؛ مهدی آشناور