کلیدواژه‌ها = فرمالیسم
تعداد مقالات: 2
1. بررسی بُعد معنایی هنجارگریزی صرفی در دو سوره انعام و اعراف

دوره 7، شماره 3، پاییز 1398، صفحه 27-50

راضیه صدری خانلو؛ احمد پاشازانوس


2. آشنایی‌زدایی در جزء سی‌ام قرآن کریم

دوره 1، شماره 2، تابستان 1392، صفحه 93-116

قاسم مختاری؛ مطهره فرجی