تعداد مقالات: 198
1. بررسی سورۀ « عَبَس‌» از دیدگاه سبک‌شناسی گفتمانی میشل فوکو

دوره 2، شماره 2، تابستان 1393، صفحه 9-26

محمد جرفی؛ عباد محمدیان


2. نقد و تحلیل شیوه های تأثیرپذیری از قرآن و حدیث در شعر خاقانی

دوره 1، شماره 1، بهار 1392، صفحه 9-31

سیده زهرا موسوی؛ محسن ذوالفقاری


3. بررسی دو ترجمه آغازین ، با دو گویش از قرآن مجید

دوره 1، شماره 2، تابستان 1392، صفحه 9-27

سهیلا صلاحی مقدم


4. بررسی تطبیقی مفهوم واژه «ملکوت» در قرآن کریم و دیوان حافظ

دوره 1، شماره 3، پاییز 1392، صفحه 9-31

کرم سیاوشی؛ جواد محمدی


5. اسلوب خطاب و نقش آن در تبیان معارف قرآنی

دوره 1، شماره 4، زمستان 1392، صفحه 9-26

داوود معماری؛ زهرا غلام زاده


6. میزان دقت ترجمه های قرآن در عبارات و معانی محذوف پنج جزء اول

دوره 2، شماره 1، بهار 1393، صفحه 7-32

امید مجد؛ فاطمه ابوحمزه


7. تأثیر قرآن و حدیث در دیوان مولانا حسن کاشی آملی

دوره 2، شماره 3، پاییز 1393، صفحه 7-31

رحمان ذبیحی؛ مهدی اکبرنژاد؛ یونس جلوداری


8. مفهوم شناســی واژه لقاءالله در قرآن

دوره 2، شماره 4، زمستان 1393، صفحه 7-25

ابراهیم ابراهیمی؛ مریم صادری


10. بینامتنی قرآنی و روایی در شعر مهیار دیلمی

دوره 3، شماره 2، تابستان 1394، صفحه 7-26

قاسم مختاری؛ فریبا هادی فرد


12. بررسی و نقد مبانی ادبی ابن تیمیه در تفسیر قرآن

دوره 4، شماره 1، بهار 1395، صفحه 7-31

علی اصغر شریفی راد؛ غلامحسین اعرابی؛ علی احمد ناصح


13. نقد وتحلیل ساختارادبی ومحتوائی آیه تطهیر

دوره 4، شماره 2، تابستان 1395، صفحه 9-26

ابراهیم ابراهیمی


14. طرحواره های تصویری در حوزه سفر زندگی دنیوی و اخروی در زبان قرآن

دوره 4، شماره 3، پاییز 1395، صفحه 1-22

مرتضی قائمی؛ اختر ذوالفقاری


18. تقدیم و تاخیر و بازتاب آن در ترجمه قرآن

دوره 5، شماره 3، پاییز 1396، صفحه 1-18

محمود شهبازی؛ احمد امیدعلی


19. ادله ادبی دلالت فراسیاقی قرآن

دوره 3، شماره 4، زمستان 1394، صفحه 7-26

محمد خطیبی؛ علی راد


20. پیوند ویرایش با سه‌ عنصر ترجمه در نظریّة نایدا (موردپژوهی در ترجمة قرآن کریم)

دوره 5، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 1-24

غلامرضا مستعلی پارسا؛ سعید قاسمی پُرشکوه؛ منصوره برزگر کلورزی


21. بررسی تأثیر مضامین قرآنی در دیوان شعر ابراهیم گلشنی بردعی

دوره 6، شماره 1، بهار 1397، صفحه 1-21

حسن شعبانی؛ احمد رضا یلمه ها