دوره و شماره: مقالات آماده انتشار
1. زیبایی‌شناسی فراهنجاری‌های نحوی در سوره مبارکه "توبه"

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 بهمن 1398

جواد محمدزاده؛ صلاح الدین عبدی؛ مرتضی قائمی


2. بررسی بعد معنایی هنجارگریزی صرفی در دو سوره انعام و اعراف

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 بهمن 1398

احمد پاشازانوس؛ راضیه صدری خانلو


4. بررسی تکرار هندسی و کارکرد آن در سورۀ بقره

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 بهمن 1398

زهره بهروزی؛ علی خضری؛ محمد جواد پورعابد


5. بررسی و نقد دیدگاه گابریل ساوما درباره ی آیه ی «…وکَفَّلَها زَکَرِیَّا کُلَّما دَخَلَ عَلَیْها زَکَرِیَّا…»

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 بهمن 1398

محمد علی همتی؛ وفادار کشاورز


6. «تحلیلی بر آیات متشابه از منظر هرمنوتیک با تکیه‌بر کشف‌الاسرار»

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 بهمن 1398

بهجت السادات حجازی؛ مسلم مظفری؛ احمد امیری خراسانی


7. کاربردهای فعل «ماضی» در دستور عربی و فارسی با رویکردی به آیات قرآن

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 بهمن 1398

فرهاد رجبی نوشابادی؛ محمد جرفی


8. بررسی آیات «تحدّی» براساس نظریة تحلیل گفتمان انتقادی « نورمن فرکلاف»

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 بهمن 1398

محسن ذوالفقاری؛ فاطمه دست رنج