دوره و شماره: مقالات آماده انتشار
1. تحلیل کاربست فعل حرکتی (أنزل) در قرآن بر مبنای نظریۀ زبان‌شناختی تالمی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 اردیبهشت 1399

زهره بهروزی؛ رسول بلاوی؛ علی خضری