دوره و شماره: مقالات آماده انتشار
1. بررسی زبان شناختی روش کاربست ترادف در قرآن (با محوریت آراء علامه طباطبایی)

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 01 مرداد 1398

ابراهیم ابراهیمی؛ علیرضا طبیبی؛ فاطمه دست رنج؛ ملیحه رمضانی


2. بینامتنیّت واژگان و مفاهیم قرآنی در منظومه‌ی ویس و رامین

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 مهر 1398

علی تسنیمی؛ ریحانه صادقی


3. تحلیل متن سوره مریم براساس نظریه کنش گفتاری با تأکید بر الگوی جان سرل

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 23 مهر 1398

صحبت اله حسنوند


4. بررسی تطبیقی رویکرد معناشناختی مفسرین و رویکرد زبان‏شناسی شناختی در درک آیات مرتبط با سوره‌های مکی و مدنی

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 09 مهر 1398

فاطمه دریس؛ الخاص ویسی؛ بهمن گرجیان؛ ساسان شرفی


5. کاربست اعتبارسنجی روایات و منقولات تاریخی در نقـد خـوانـش ادبـی معـاصـر از قصـص قـرآن با تأکید بر دیدگاه ادبی آیت الله جوادی آملی

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 17 مهر 1398

محمد حسین بیات؛ نجمه قربانی افخم؛ علی شریفی


6. بینامتنیت قرآنی در طرب‏المجالس براساس نظریة ژرار ژنت **

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 مهر 1398

الهام خدابخشی؛ مریم محمودی؛ پریسا داوری