بررسی تطبیقی یافته های مفسرین و رویکرد زبانشناسی شناختی در رمز گشایی معنایی آیات قران کریم : با تکیه بر تمایز میان سوره های مکی و مدنی

نوع مقاله: مقاله علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 1- 1.فاطمه دریس(دانشجوی دکتری زبانشناسی، گروه زبانشناسی، پردیس علوم و تحقیقات خوزستان، دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز، ایران2. گروه زبانشناسی، واحد اهواز، دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز، ایران)

2 1.الخاص ویسی(دانشیار گروه زبانشناسی همگانی، واحد اهواز، دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز، ایران2. دانشیار گروه زبانشناسی همگانی، دانشگاه پیام نور ،ایران)* نویسنده مسئول elkhas@yahoo.com

3 3- بهمن گرجیان(دانشیار گروه زبان انگلیسی، واحد آبادان، دانشگاه آزاد اسلامی، آبادان، ایران)

4 4- ساسان شرفی(استادیار گروه زبانشناسی همگانی، واحد اهواز، دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز، ایران)

چکیده

در مطالعات وابسته به حوزه ی تفسیر قرآن، همواره به موضوع مکی و مدنی بودن سوره ها به جهت استفاده از دلالات مستنتج از این مقوله تاکید فراوانی شده است. در همین راستا این پژوهش در صدد آن است که با بررسی کاربرد طرح واره های تصویری در قرآن کریم و مقایسه‌ی سه شاخص فراوانی، نوع و هدف از کاربست این نظریه در سوره های مکی و مدنی، به مقایسه ی یافته ها با محتوای موضوعی سوره های مکی و مدنی از دیدگاه مفسران قرآن بپردازد تا میزان همسویی و تطابق مطالعات زبانشناختی مدرن را با تفاسیر محققان علوم قرآنی ارزیابی کند. در این پژوهش، تمامی آیات قرآن کریم از لحاظ کاربرد طرح واره بررسی شده و نوع طرح واره به همراه مفهوم اساسی ای که طرح واره برای انتقال آن نقش ایفا می کند، بررسی و شمارش شده اند. پس از آن آمار مجزایی از سوره های مکی و مدنی،بر اساس سه شاخص فراوانی و نوع و هدف، تهیه شده است. آن چه از تحلیل این داده ها و مقایسه ی یافته ها با نظر محققان و مفسران حوزه ی علوم تفسیری و علوم قرآنی بر می آید، نشان دهنده ی آن است که میان مفاهیمی که توسط طرح واره ها مفهوم سازی شده و مفاهیمی که این دانشمندان راجع به تفاوت سوره های مکی و مدنی اعلام می کنند، همسویی معناداری وجود دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A comparative study of the findings of the commentators of Quranic Sciences and the Cognitive Linguistic theories in the decoding of semantic verses of the holly Quran: Relying on the distinction between the Maki and Madani suras

نویسندگان [English]

  • Fateme Deriss 1
  • Elkhas Veysi 2
  • Bahman Gorjian 3
  • Sasan Sharafi 4
1 1- 1. PhD student, Department of language and linguistics, Khuzestan Science and Research Branch, Islamic Azad University, Ahvaz, Iran.
2 2- 1. Associate Professor, Department of General Linguistics, Ahvaz Branch, Islamic Azad University, Ahvaz, Iran. 2. Associate Professor, Department of General Linguistics, payame Noor University, Iran. * Corresponding author elkhas@yahoo.com
3 3- Associate Professor, Department of English Language, Abadan Branch, Islamic Azad University, Abadan, Iran
4 4- Assistant Professor ,Department of General Linguistics, Ahvaz Branch, Islamic Azad University, Ahvaz, Iran
چکیده [English]

The Significance of the notion of Makki and Madani in the Holly Suras of Quran, is mostly considerable because of the inferences made out of this field. The importance of having knowledge in this field in the process of interpretation of Quran, comes from the emphasis which the experts of this field have about this issue. This article aims to investigate the implication of the image schema by Mark Johnson and evaluate the frequency of each schema in the Maki and Madani Suras and then to assess the alignment of modern linguistic studies with the interpretations of Qur'anic scholars.
In this research, all verses of the Holy Qur'an are investigated in terms of the application of the schema and their type along with the basic role they play in meaning conceptualization. Then the statistical data are gathered and interpreted according to the research questions. What emerges from the analysis of these data and the comparison of findings with the views of scholars and commentators in the field of Quranic and Interpreting sciences suggests a convergence between the concepts conceptualized by the schemas and the concepts these scholars have of the surah Maki and Madani aim to declare.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Image schema
  • Path schema
  • Containment schema
  • Force schema
  • Maki and Madani Suras