کاربست اعتبارسنجی روایات و منقولات تاریخی در نقد خوانش ادبی معاصر از قصص قرآن با تأکید بر اندیشه آیت الله جوادی آملی

نوع مقاله: مقاله علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 مدیر گروه علوم قرآن و حدیث دانشگاه علامه طباطبایی

2 دانشجو دکتری علوم قرآن حدیث دانشگاه علامه طباطبایی

3 استاد گروه علوم قرآن و حدیث دانشگاه علامه طباطبائی

چکیده

داستان های قرآن در مواضع و سیاق های گوناگون ذکر شده است این پراکندگی و تفاوت سبک های بیان قصص در گفتمان آیات، شبهه راهیابی تعارض به متن قرآن را در ذهن مخاطب تداعی می نماید، این در حالی است که با بهره گیری از قراینی می-توان ضمن پاسخ گویی به شبهاتی چون تاریخ مندی و متن ادبی و بلاغی بودن قرآن، در رد ادعای مذکور مبادرت ورزید. روایات منتسب به معصومین از جمله قراین ناپیوسته ای به شمار می روند که نقش مؤثری در تبیین آیات الهی ایفا می‌نمایند. لکن با عنایت به احتمال ورود اسرائیلیات به منابع روایی، ارجاع به این مصادر را با مشکل مواجه ساخته و زمینه را برای ادبی و بلاغی دانستن قصه‌های تاریخی قرآن می‌گشاید. و از سویی از آنجا که موارد گوناگونی از اشتراک میان داستان‌های قرآن و نقل‌های تاریخی مشاهده می‌شود با نظر به اینکه گاه حلقه‌های مفقود قصص در تاریخ یافت می‌شود، کاربست داده‌های تاریخی در تفسیر داستان‌های قرآن نافع می‌نماید و کمک شایانی نیز در پاسخ‌گویی به شبهاتی که، تنها روش فهم قرآن را روش ادبی و تحلیل متن می‌داند، خواهد نمود. بر این اساس پژوهش حاضر از رهگذر تأمل در آرای اندیشمندان مسلمان به ویژه آیت الله جوادی آملی و با تکیه بر روش توصیفی – تحلیلی به این پرسش کلیدی که « کارکرد روایات و منقولات تاریخی در نقد خوانش ادبی معاصر از قصص قرآن چگونه ارزیابی می‌شود؟ » پاسخ داده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Validation of Historical Histories and Treasures in the Review of Contemporary Literary Readings of the Quranic Stories, with an Emphasis on the Thought of Ayatullah Javadi Amoli

نویسندگان [English]

  • mohammadhosein bayat 1
  • najme ghorbani afkham 2
  • ali sharifi 3
1 Director of Quran and Hadith Sciences Department, Allameh Tabataba'i University
2 PhD student of Quranic sciences Hadith Allame Tabatabai University
3 Professor of Quran and Hadith Science Department at Allameh Tabataba'i University
چکیده [English]

The stories of the Qur'an are mentioned in various stances and styles. This dispersion and the difference in the stylistics of the statement of stories in the discourse of the verses evokes the doubts about the way of conflict with the text of the Quran in the mind of the audience, while with interest By accepting the Quran, it is possible to respond to the doubts such as the historicity, literary text and rhetoric of the Quran, in rejecting this claim. However, considering the possibility of Israeli entry into the sources of narrative, the referral of these issues would be problematic and would open the door for literary and rhetorical knowledge of the historical stories of the Qur'an. And on the other hand, since there are various cases of sharing between the stories of the Qur'an and historical accounts, considering that some of the missing rhymes are found in history, the use of historical data in the narrative of the story Of the Qur'an and will also help in answering the doubts which would be the only method of understanding the Qur'an as a literary method and text analysis. Accordingly, the present study, through reflection on the opinions of Muslim thinkers, especially Ayatollah Javadi Amoli, and based on a descriptive-analytical method, addresses this key question: "The function of historical narratives and historical treatises in the critique of contemporary literary reading is evaluated from the Qur'ānic stories. ? "He answered

کلیدواژه‌ها [English]

  • Stories of the Qur'an
  • narrations
  • historical quotations
  • Literary interpretation
  • Ayatollah Javadi Amoli