بر اساس نویسندگان

آ

ا

ب

پ

ت

ج

چ

ح

خ

د

 • داودی مقدم، فریده [1] استادیار دانشگاه شاهد
 • داوری، پریسا [1] استادیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد دهاقان
 • درّی، زهرا [1] استادیار گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج
 • دریس، فاطمه [1] 1- 1.فاطمه دریس(دانشجوی دکتری زبانشناسی، گروه زبانشناسی، پردیس علوم و تحقیقات خوزستان، دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز، ایران2. گروه زبانشناسی، واحد اهواز، دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز، ایران)
 • دست رنج، فاطمه [1] استادیار گروه الهیات دانشکده ادبیات دانشگاه اراک
 • دست رنج، فاطمه [1] گروه الهیات دانشکده ادبیات دانشگاه اراک
 • دشتی، مهدی [1] عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی
 • دلشاد، شهرام [1] دانشجوی دکتری زبان و ادبیات عربی دانشگاه بوعلی سینا
 • دهقان، سمیرا [1] دانشجوی کارشناسی ارشد الهیات دانشگاه سیستان و بلوچستان
 • دهقانی، فرزاد [1] دانشجوی دکتری علوم قرآن و حدیث دانشگاه علامه طباطبایی(ره)
 • دهقان ضاد، رسول [1] استادیار دانشگاه قم عضو گروه زبان و ادبیات عربی

ذ

ر

ز

س

ش

ص

ض

 • ضیایی، ثابت [1] کارشناس ارشد زبان و ادبیات عربی دانشگاه رازی کرمانشاه

ط

ظ

 • ظفری، پژمان [1] دانشجوی دکتری زبان و ادبیات عربی دانشگاه رازی کرمانشاه

ع

غ

ف

ق

ک

گ

ل

م

ن

و

 • واثقی خوندابی، داود [1] دانش آموختۀ دورۀ دکتری زبان و ادبیات فارسی دانشگاه یزد
 • واردی، زرین تاج [1] دانشیار گروه زبان و ادبیّات فارسی دانشگاه شیراز
 • وزیله، فرشید [1] عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد واحد صحنه، دانشجوی دکتری زبان و ادبیّات فارسی دانشگاه رازی کرمانشاه، ایران
 • ویسی، الخاص [1] 1.الخاص ویسی(دانشیار گروه زبانشناسی همگانی، واحد اهواز، دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز، ایران2. دانشیار گروه زبانشناسی همگانی، دانشگاه پیام نور ،ایران)* نویسنده مسئول elkhas@yahoo.com
 • ویسی، الخاص [1] استادیار گروه زبان شناسی دانشگاه پیام نور ایران
 • وطن پرست، معصومه [1] کارشناس ارشد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه یزد
 • ولی‌زاده‌ پاشا، لیلا [1] دانش آموخته دکتری زبان و ادبیات فارسی دانشگاه الزهرا

ه

ی