دوره و شماره: دوره 1، شماره 4، اسفند 1392 
3. سیطره قرآن در معارف بهاء ولد

صفحه 63-82

10.52547/paq.1.4.63

زهرا معینی فرد؛ اسحاق طغیانی؛ حسین آقا حسینی