دوره و شماره: دوره 1، شماره 4، زمستان 1392 
3. سیطره قرآن در معارف بهاء ولد

صفحه 63-82

زهرا معینی فرد؛ اسحاق طغیانی؛ حسین آقا حسینی


5. درنگی بر آواشناسی فاصله‌ی آیات در سوره نبأ

صفحه 113-134

محسن سیفی؛ منصوره طالبیان؛ مرضیه شاددل