دوره و شماره: دوره 5، شماره 4 - شماره پیاپی 20، زمستان 1396 
1. پیوند ویرایش با سه‌ عنصر ترجمه در نظریّة نایدا (موردپژوهی در ترجمة قرآن کریم)

صفحه 1-24

غلامرضا مستعلی پارسا؛ سعید قاسمی پُرشکوه؛ منصوره برزگر کلورزی


2. سبک شناسی سوره نازعات

صفحه 25-47

ابوالحسن مومن نژاد؛ مرتضی سازجینی؛ سید محمد موسوی


4. کاربست دستور نقشگرای هلیدی بر سوره انشراح

صفحه 69-95

مریم عزیزخانی؛ سیدرضا نجفی سلیمانزاده؛ نصرالله شاملی


5. بازتاب تأویلهای قرآنی مثنوی مولوی در مثنوی های سلطان‌ولد

صفحه 97-126

داود واثقی خوندابی؛ مهدی ملک ثبت؛ محمدکاظم کهدوئی


6. بررسی مؤلفه‏ های موسیقایی سورة «الحاقّه»

صفحه 127-154

جواد گرجامی؛ غلامعباس رضایی هفتادری؛ عادل آزاددل؛ سولماز پرشور