دوره و شماره: دوره 6، شماره 4 - شماره پیاپی 24، زمستان 1397 
7. شکل‌ها و شیوه‌های شروع داستان‌ها در قرآن

صفحه 143-167

حسین فعال عراقی؛ سهیلا موسوی سیرجانی