دوره و شماره: دوره 8، شماره 3 - شماره پیاپی 31، پاییز 1399 
2. تأثیر پذیری و تفسیر مولانا از قرآن در شیوۀ کاربرد آرایۀ مجاز در مثنوی

مجتبی نوشادی؛ سید احمد حسینی کازرونی؛ سید محمود سید صادقی