تماس با ما

نشانی: اراک،خیابان شهید بهشتی، میدان شریعتی، دانشگاه اراک، دانشکده علوم انسانی، دفتر فصلنامه  پژوهش های ادبی- قرآنی

تلفن: (داخلی 344)  32774880 -086 

نمابر:   32760104(086)       E-Mail: paq@araku.ac.ir


CAPTCHA Image