اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

ابراهیم ابراهیمی

فقه و اصول دانشیار - دانشگاه اراک

e-ebrahimiataraku.ac.ir

سردبیر

محسن ذوالفقاری

زبان و ادبیات فارسی استاد دانشگاه اراک

m-zolfagharyataraku.ac.ir

اعضای هیات تحریریه

ابراهیم ابراهیمی

فقه و اصول دانشیار دانشگاه اراک

e-ebrahimiataraku.ac.ir

غلامحسین اعرابی

علوم قرآن و حدیث دانشیار دانشگاه قم

golamhosein.arabiatgmail.com

محمد حسین بیات

زبان و ادبیات فارسی استاد دانشگاه علامه طباطبایی

aata.com

محسن ذوالفقاری

زبان و ادبیات فارسی استاددانشگاه اراک

m-zolfagharyataraku.ac.ir

رضا شجری

زبان و ادبیات فارسی دانشیار ، دانشگاه کاشان

shajaryatkashanu.ac.ir

جهانگیر صفری

زبان و ادبیات فارسی استاد دانشگاه شهر کرد

safari-jatlit.sku.ac.ir

علی باقر طاهری نیا

زبان و ادبیات عربی استاد دانشگاه تهران

btaheriniyaatut.ac.ir

قاسم مختاری

زبان و ادبیات عربی دانشیار دانشگاه اراک

q-moktariataraku.ac.ir

علی احمد ناصح

علوم قرآن و حدیث دانشیار دانشگاه قم

aliahmadnasehatyahoo.com

علیرضا نبی لو

زبان و ادبیات فارسی استاد، دانشگاه قم

dr.ar_nabilooatyahoo.com

ویراستار ادبی

قاسم مختاری

عربی دانشیار

q-mokhtariataraku.ac.ir

مدیر اجرایی

فاطمه بیات

کارشناس ارشد علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه اراک

fbayatatrocketmail.com

ویراستار ادبی

حجت اله امیدعلی

ادبیات استادیار

h-omidaliataraku.ac.ir

ویراستار انگلیسی

حمید ورمزیاری

زبان استادیار

h.varmazyari1atgmail.com