همکاران دفتر نشریه

ویراستار ادبی

قاسم مختاری

عربی دانشیار

q-mokhtari@araku.ac.ir

مدیر اجرایی

فاطمه بیات

کارشناس ارشد علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه اراک

fbayat@rocketmail.com

ویراستار ادبی

حجت اله امیدعلی

ادبیات استادیار

h-omidali@araku.ac.ir