داوران

 

نام داور رشته تخصصی سمت / سازمان
ابراهیم ابراهیمی دانشیار و عضو هیئت علمی دانشگاه اراک
کیوان احسانی دانشگاه اراک
موسی احمدیان عضو هیات علمی دانشگاه اراک
خدابخش اسداللهی قرآن و ادبیات گروه ادبیات دانشگاه محقق اردبیلی
عباس اشرفی ادبیات قرآن دانشگاه علامه طباطبائی
حجت اله امیدعلی قرآن و ادبیات دانشگاه اراک
حجت اله امیدعلی* استادیار
احمد امید علی دانشگاه اراک
مرتضی بیات قرآن و ادبیات عضو هیات علمی
محمود بشیری قرآن و ادبیات دانشکده ادبیات دانشگاه علامه طباطبایی
فاطمه بهرامی هیات علمی زبان‏شناسی دانشگاه شهید بهشتی
محمد بهنام‏فر ادبیات قرآن استاد گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه بیرجند
خلیل پروینی استاد دانشگاه تربیت مدرس
شیرین پور ابراهیم
شکراله پورالخاص عضو هیئت علمی زبان و ادبیات فارسی دانشگاه محقق اردبیلی
محمد جرفی دانشگاه اراک
مهین حاجی زاده دانشگاه شهید مدنی آذربایجان
حسن حیدری دانشگاه اراک
طاهره حیدری ادبیات قرآن استادیار گروه زبان و ادبیات عربی دانشگاه شهید بهشتی
علی حسن بیگی قرآن و ادبیات استاد دانشگاه اراک
محمد حکیم آذر
فریده داودی مقدم ادبیات قرآن هیأت علمی
فاطمه دست رنج گروه الهیات دانشکده ادبیات دانشگاه اراک
محمدرضا دوستی زاده
حسن ذوالفقاری
محسن ذوالفقاری استاد عضو هیئت علمی دانشگاه اراک
زهرا رجبی قرآن و ادبیات استادیار/ گروه زبان و ابیات فارسی دانشگاه اراک
*زهرا رجبی استادیار، گروه زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه اراک، اراک
امین رحیمی
سیده اکرم رخشنده نیا عضوهیأت علمی دانشگاه گیلان
امیر حسین رسول نیا قرآن و ادبیات عضو هیأت علمی / دانشگاه کاشان
حسن رضایی هفتادر دانشیار دانشگاه تهران
سید ابوالفضل سجادی دانشیار دانشگاه اراک
سید حسین سیدی ادبیات قرآن دانشگاه فردوسی مشهد
فاطمه سلطانی قرآن و ادبیات دانشگاه اراک
سیدرضا سلیمانزاده نجفی ادبیات قرآن عضو هیئت علمی دانشگاه اصفهان
محمود شهبازی دانشگاه اراک
دکتر صیادکوه
علی صباغی دانشگاه اراک
حامد صدقی رئیس گروه زبان و ادبیات عربی
محمدرضا صرفی استاد/دانشگاه شهید باهنر کرمان
سهیلا صلاحی مقدم
علی باقر طاهری نیا قرآن و ادبیات مدیر کل برنامه ریزی پژوهشی
علیرضا طبیبی دانشگاه اراک
اسحاق طغیانی اسفرجانی قرآن و ادبیات دانشگاه اصفهان هیات علمی
صلاح الدین عبدی قرآن و ادبیات عضو هیئت علمی دانشگاه
عبدالباسط عرب یوسف آبادی قرآن و ادبیات عضو هیات علمی دانشگاه زابل
صادق عسکری قرآن و ادبیات عضو هیأت علمی گروه زبان وادبیات عربی دانشگاه سمنان
سیده سعیده غروی دانشگاه قم. هیأت علمی. دانشیار
فرشته فرضی شوب دانشگاه گلستان
محمد فولادی ادبیات قرآن هیات علمی دانشگاه قم
مرتضی قائمی ادبیات قرآن عضو هیات علمی دانشگاه بوعلی سینا
بهاالدین قهرمانی نژاد شایق قرآن و ادبیات عضوهیئت علمی
عالیه کرد زعفرانلو کامبوزیا استاد دانشگاه تربیت مدرس
عسکرعلی کرمی دانشگاه اصفهان
حسین گلی قرآن و ادبیات دانشگاه اراک
محمد ابراهیم مالمیر قرآن و ادبیات گروه ربان و ادبیات فارسی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگله رازی، کرمانشاه، ایران
رامین محرمی
علیمحمد محمدی استاد
محسن محمدی فشارکی دانشگاه اصفهان
مهدی محمدی نژاد قرآن و ادبیات دانشگاه گلستان
قاسم مختاری ادبیات قرآن دانشیار
فاطمه مدرسی گروه ادبیات دانشگاه ارومیه
عبدالرضا مدرس زاده قرآن و ادبیات عضو هیات علمی
جلال مرامی قرآن و ادبیات عضو هیات علمی/ دانشگاه علامه طباطبائی
طاهره میرهاشمی استادیار گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه اراک
سید مهدی مسبوق قرآن و ادبیات استاد تمام دانشگاه بوعلی سینا
غلامرضا مستعلی پارسا دانشگاه علامه طباطبائی تهران
یحیی معروف قرآن و ادبیات عضو هیات علمی و مدیر گروه زبان و ادبیات عرب دانشگاه رازی
سیّد رضا مؤدّب گروه علوم قرآن و حدیث دانشکده الهیّات و علوم اسلامی دانشگاه قم، ایران
سیده زهرا موسوی دانشگاه اراک
سعید موسوی پور ادبیات قرآن دانشگاه اراک
علی احمد ناصح دانشیار دانشگاه قم
علیرضا نبی لو استاد
منوچهر نصیرپور قرآن و ادبیات دانشکده ادبیات فارسی و زبانهای خارجی، گروه زبان و ادبیات عربی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز،
حسین نوین قرآن و ادبیات دانشیاردانشگاه محقق اردبیلی
زرین تاج واردی دانشگاه شیراز
محمد رضا یوسفی قرآن و ادبیات دانشگاه قم