نویسنده = ملیحه رمضانی
بررسی زبان شناختی روش کاربست ترادف در قرآن (با محوریت آراء علامه طباطبایی)

دوره 7، شماره 2، مرداد 1398، صفحه 1-17

ابراهیم ابراهیمی؛ علیرضا طبیبی؛ فاطمه دست رنج؛ ملیحه رمضانی


بررسی معناشناسانه استهزا با تاکید بر همنشینی ها وجانشینی ها

دوره 4، شماره 2، تیر 1395، صفحه 27-50

علیرضا طبیبی؛ ملیحه رمضانی