نویسنده = نهله غروی نائینی
چندمعنایی اسم و فعل در نظریة شبکه‌های شعاعی و کاربست آن در قرآن

دوره 10، شماره 1، آذر 1401، صفحه 79-99

آسیه ذوعلم؛ نصرت نیل ساز؛ حیات عامری؛ نهله غروی نائینی


تحلیل بافت متنی آیات «نفخ صور» بر اساس معناشناسی واژگانی، کارکردشناسی حروف و زیبایی‌شناسی

دوره 7، شماره 2، مرداد 1398، صفحه 141-164

علی سلحشور؛ نهله غروی نائینی؛ نصرت نیل ساز؛ کاووس روحی برندق