نویسنده = بهاالدین قهرمانی نژاد شایق
بررسی اعجاز لفظی و هنری قرآن­کریم و ارتباط آن با آوا معنایی

دوره 4، شماره 3، مهر 1395، صفحه 127-155

بهاالدین قهرمانی نژاد شایق؛ محمد جواد جاوری