نویسنده = فاطمه دست رنج
تحلیل ساختار سورۀ شمس بر مبنای نظریۀ کنش گفتاری جان سرل

دوره 8، شماره 2، شهریور 1399، صفحه 71-94

فاطمه دست رنج؛ محسن ذوالفقاری


بررسی آیات «تحدّی» براساس نظریة تحلیل گفتمان انتقادی « نورمن فرکلاف»

دوره 7، شماره 3، آبان 1398، صفحه 163-178

محسن ذوالفقاری؛ فاطمه دست رنج


بررسی زبان شناختی روش کاربست ترادف در قرآن (با محوریت آراء علامه طباطبایی)

دوره 7، شماره 2، مرداد 1398، صفحه 1-17

ابراهیم ابراهیمی؛ علیرضا طبیبی؛ فاطمه دست رنج؛ ملیحه رمضانی