نویسنده = ابراهیم ابراهیمی
بررسی زبان شناختی روش کاربست ترادف در قرآن (با محوریت آراء علامه طباطبایی)

دوره 7، شماره 2، مرداد 1398، صفحه 1-17

ابراهیم ابراهیمی؛ علیرضا طبیبی؛ فاطمه دست رنج؛ ملیحه رمضانی


بررسی و تحلیل نقاط اتصال و اشتراک داستان های سوره کهف

دوره 6، شماره 4، دی 1397، صفحه 95-115

ابراهیم ابراهیمی؛ مجید زیدی جودکی


نقد وتحلیل ساختارادبی ومحتوائی آیه تطهیر

دوره 4، شماره 2، تیر 1395، صفحه 9-26

ابراهیم ابراهیمی


معنا شناسی واژه سیاحت و مترادفات آن در قرآن کریم

دوره 2، شماره 1، خرداد 1393، صفحه 81-97

ابراهیم ابراهیمی؛ محترم صالحی؛ فرشته صالحی


تحلیل ساختار و مضمون توسل در اشعار نظامی گنجوی با تکیه برقرآن و حدیث

دوره 1، شماره 2، شهریور 1392، صفحه 167-188

ابراهیم ابراهیمی؛ سیده زهرا موسوی


بینامتنیت قرآنی و روایی در شعر دعبل خزاعی

دوره 1، شماره 1، خرداد 1392، صفحه 53-75

قاسم مختاری؛ ابراهیم ابراهیمی