نویسنده = علی خضری
تحلیل کاربست فعل حرکتی «أنزل» در قرآن بر مبنای نظریۀ زبان‌شناختی تالمی

دوره 8، شماره 1، خرداد 1399، صفحه 1-24

زهره بهروزی؛ رسول بلاوی؛ علی خضری


بررسی تکرار هندسی و کارکرد آن در سورۀ بقره

دوره 7، شماره 3، آبان 1398، صفحه 83-111

زهره بهروزی؛ علی خضری؛ محمد جواد پورعابد


نگاهی سبک‌شناختی به سوره یس با تکیه بر دیدگاه‌های ساختار‌گرایی

دوره 4، شماره 1، فروردین 1395، صفحه 89-113

علی خضری؛ رسول بلاوی؛ آمنه فروزان کمالی