نویسنده = علیرضا طبیبی
رهیافتی تحلیلی بر خوانش آیات الهی و فهم گفتمان قرآن (در پرتو واکاوی رویکرد زبانشناختی ایزوتسو و علامه طباطبایی)

دوره 9، شماره 3، خرداد 1401، صفحه 105-126

فهیمه جفرسته؛ کیوان احسانی؛ علیرضا طبیبی؛ فاطمه دست رنج


بررسی زبان شناختی روش کاربست ترادف در قرآن (با محوریت آراء علامه طباطبایی)

دوره 7، شماره 2، مرداد 1398، صفحه 1-17

ابراهیم ابراهیمی؛ علیرضا طبیبی؛ فاطمه دست رنج؛ ملیحه رمضانی


بررسی نظم در معانی افعال و مشتقات قرآنی با فاء الفعل (حرف فاء)مشترک

دوره 5، شماره 2، مرداد 1396، صفحه 153-165

علی رضا طبیبی؛ ابراهیم ابراهیمی؛ فهیمه جفرسته


بررسی معناشناسانه استهزا با تاکید بر همنشینی ها وجانشینی ها

دوره 4، شماره 2، تیر 1395، صفحه 27-50

علیرضا طبیبی؛ ملیحه رمضانی