نویسنده = سیده زهرا موسوی
جناس های قرآنی در شعر شاعران سبک آذربایجانی( نظامی، خاقانی، قطران تبریزی)

دوره 4، شماره 2، تیر 1395، صفحه 81-103

فاطمه رضایی؛ سیده زهرا موسوی؛ آمنه رستمی


بررسی تأثیرپذیری ها و کارکرد عناصر قرآنی در اشعار طاهره صفارزاد

دوره 3، شماره 3، آذر 1394، صفحه 160-183

سیده زهرا موسوی؛ فاطمه سلطانی


تحلیل ساختار و مضمون توسل در اشعار نظامی گنجوی با تکیه برقرآن و حدیث

دوره 1، شماره 2، شهریور 1392، صفحه 167-188

ابراهیم ابراهیمی؛ سیده زهرا موسوی


نقد و تحلیل شیوه های تأثیرپذیری از قرآن و حدیث در شعر خاقانی

دوره 1، شماره 1، خرداد 1392، صفحه 9-31

سیده زهرا موسوی؛ محسن ذوالفقاری