نویسنده = سید ابوالفضل سجادی
کاربردهای فعل «ماضی» در دستور عربی و فارسی با رویکردی به آیات قرآن

دوره 7، شماره 3، آبان 1398، صفحه 181-213

فرهاد رجبی نوشابادی؛ محمد جرفی؛ قاسم مختاری؛ سید ابوالفضل سجادی؛ محمود شهبازی


بررسی آثار فاضل صالح السامرایی بر پایه نظریة نظم جرجانی با استناد به قرآن کریم

دوره 7، شماره 1، اردیبهشت 1398، صفحه 151-176

مطهره فرجی؛ قاسم مختاری؛ محمد جرفی؛ سید ابوالفضل سجادی


زبان‌شناسی فعل مجهول، دانشی برای تصویرگری صحنه‌های غیبی قرآن‌کریم

دوره 2، شماره 2، شهریور 1393، صفحه 44-71

سید ابوالفضل سجادی؛ حسین احمدی آموئی