نویسنده = سید محمود طیب حسینی
بازکاوی آرایه مشاکله و نقش شناخت آن در تفسیر قرآن

دوره 7، شماره 1، اردیبهشت 1398، صفحه 59-81

عباس رحیملو؛ سید محمود طیب حسینی


بررسی و تحلیل وجه تنزیه پیامبر (ص) از شعر در آیۀ 69 سورۀ یس

دوره 4، شماره 2، تیر 1395، صفحه 105-128

حامد شریفی نسب؛ سید محمود طیب حسینی