کلیدواژه‌ها = واژگان کلیدی : قرآن
"بررسی ادبی واژه ویل و بیان مخاطبان آن در قرآن"

دوره 3، شماره 4، اسفند 1394، صفحه 56-82

نور محمد علی پور خشاب؛ محمد شفیعی