کلیدواژه‌ها = قرآن کریم
هنجارگریزی مفعول‌ها در قرآن کریم بر اساس نظریه جان کوهن (بررسی موردی جزءهای یکم تا سوم)

دوره 11، شماره 1، دی 1402، صفحه 1-17

10.22034/paq.2023.708143

عسکر میثاقیان؛ کبری خسروی؛ علی اکبر مرادیان قبادی؛ روح اله مهدیان طرقبه


تحلیل شناختی کانون‌های توجه در داستان یوسف پیامبر از دیدگاه لنگاکر

دوره 11، شماره 1، دی 1402، صفحه 85-101

10.22034/paq.2023.709349

راضی میاح؛ پروین سلطانی؛ منصوره شکرآمیز


تحلیل شناختی افعال حرکتی اجرام آسمانی در قرآن کریم بر اساس نظریه تالمی

دوره 10، شماره 4، خرداد 1402، صفحه 39-58

هومن ناظمیان؛ علی اسودی؛ الهه مختاری


بررسی زمانمندی روایت در داستان حضرت یوسف (ع) بر اساس نظریّه ژرار ژنت

دوره 10، شماره 3، اسفند 1401، صفحه 1-14

جلال مرامی؛ قاسم عزیزی مراد؛ مینا نیک جو


بررسی سوره مطفّفین از منظر فرانقش اندیشگانی هلیدی

دوره 10، شماره 3، اسفند 1401، صفحه 49-62

سودابه مظفّری؛ مریم اطهری نیا


منشأ قرآنی استعاره‌‌ مفهومی آفرینش در زُبده‌الحقایق نسفی

دوره 10، شماره 2، بهمن 1401، صفحه 37-50

فریبا طیبی؛ محبوبه مباشری


معناشناسی رابطه «مالکیت » در قرآن کریم با تکیه بر نظریه استعاره مفهومی

دوره 10، شماره 2، بهمن 1401، صفحه 51-75

زهرا مواظبی؛ ابراهیم ابراهیمی؛ شیرین پورابراهیم


بازخوانی انسجام ساختاری سوره یوسف در پرتو نظریه نظم متقارن (با تاکید بر دیدگاه جواد انور قریشی)

دوره 10، شماره 1، آذر 1401، صفحه 119-100

حمیدرضا فاضلی؛ بمانعلی دهقان منگابادی؛ احمد زارع زردینی؛ محمدعلی حیدری مزرعه آخوند


تحلیل کاربست گفتمان سکوت در سوره مبارکه یوسف (ع)

دوره 9، شماره 3، خرداد 1401، صفحه 1-29

مریم یادگاری؛ قاسم مختاری؛ محمد جرفی؛ محمود شهبازی


به هم پیوستگی متنی در دو سوره «الضحی» و «الشرح» (تحلیلی مبتنی بر نظریه زبانشناختی نقش‌گرای هلیدی)

دوره 9، شماره 2، شهریور 1400، صفحه 165-199

فلاح مجلسی؛ علی سلیمی؛ عامر قیطوری؛ جهانگیر امیری


فراهنجاری دستوری فصل و وصل در قرآن کریم با تکیه بر نظریۀ متنیت

دوره 9، شماره 1، اردیبهشت 1400، صفحه 83-118

کبری راستگو؛ عفت سادات علوی


روایت مدرنیستی در داستان حضرت موسی(ع) در سوره طه

دوره 8، شماره 4، اسفند 1399، صفحه 105-121

اسداله غلامعلی


نام‌نگاشت‌های حیات آخرت در قرآن کریم در پرتو نظریه استعاره مفهومی

دوره 8، شماره 4، اسفند 1399، صفحه 141-160

زینب فیضی؛ حسین مهتدی؛ سید حیدر فرع شیرازی


مقایسه تحلیلی استعاره های مفهومی در قرآن کریم و اشعار عصر نزول

دوره 8، شماره 2، شهریور 1399، صفحه 25-47

سیده شیرین حجازی؛ پروین بهارزاده؛ آزیتا افراشی


کارکرد معنایی هماوائی در جزء سی‌ام قرآن کریم

دوره 8، شماره 2، شهریور 1399، صفحه 151-177

راضیه سادات میرصفی؛ علی نجفی ایوکی؛ امیر حسین رسول نیا


تحلیل کاربست فعل حرکتی «أنزل» در قرآن بر مبنای نظریۀ زبان‌شناختی تالمی

دوره 8، شماره 1، خرداد 1399، صفحه 1-24

زهره بهروزی؛ رسول بلاوی؛ علی خضری