کلیدواژه‌ها = آیات قرآن
بررسی بافت و زمینه کاربرد آیات قرآن در دو اثر روزبهان

دوره 8، شماره 1، خرداد 1399، صفحه 153-184

علیرضا نبی لو؛ ایلقار محمدی ینگجه


بینامتنیت قرآنی در طرب‏المجالس براساس نظریة ژرار ژنت **

دوره 7، شماره 2، مرداد 1398، صفحه 119-139

الهام خدابخشی؛ مریم محمودی؛ پریسا داوری


تحلیل کارکردهای آیات قرآن در اشعار شاه نعمت الله ولی

دوره 5، شماره 1، خرداد 1396، صفحه 151-171

محسن ذوالفقاری؛ حجت اله امیدعلی


معنا شناسی مدّ در قرآن کریم

دوره 2، شماره 1، خرداد 1393، صفحه 33-61

ثابت ضیایی؛ یحیی معروف