کلیدواژه‌ها = نظریه شبکه‌های شعاعی
چندمعنایی اسم و فعل در نظریة شبکه‌های شعاعی و کاربست آن در قرآن

دوره 10، شماره 1، آذر 1401، صفحه 79-99

آسیه ذوعلم؛ نصرت نیل ساز؛ حیات عامری؛ نهله غروی نائینی