کلیدواژه‌ها = نفثه المصدور
همپایگی ساخت‌های متن و آیات در نفثه المصدور و التوسل الی الترسل

دوره 4، شماره 4، دی 1395، صفحه 145-171

علی عابدی؛ مجید سرمدی؛ حسین مسجدی؛ علی محمد گیتی فروز


بررسی مفهومی و ساختاری آیات قرآن در نفثه المصدور

دوره 1، شماره 4، اسفند 1392، صفحه 83-112

مجید سرمدی؛ علی عابدی