کلیدواژه‌ها = مجاز
تأثیر پذیری و تفسیر مولانا از قرآن در شیوۀ کاربرد آرایۀ مجاز در مثنوی

دوره 8، شماره 3، آذر 1399، صفحه 139-163

مجتبی نوشادی؛ سید احمد حسینی کازرونی؛ سید محمود سید صادقی


بررسی و تحلیل قصۀ حضرت آدم(ع) در قرآن با رویکرد به نظریۀ رمزگان های پنج گانۀ رولان بارت و آراء مفسران شیعی

دوره 8، شماره 3، آذر 1399، صفحه 165-190

زیبا کاظمیان؛ سید عادل نادرعلی؛ مریم حاجی عبدالباقی؛ طیبه اکبری راد


بازکاوی آرایه مشاکله و نقش شناخت آن در تفسیر قرآن

دوره 7، شماره 1، اردیبهشت 1398، صفحه 59-81

عباس رحیملو؛ سید محمود طیب حسینی


بررسی و نقد مبانی ادبی ابن تیمیه در تفسیر قرآن

دوره 4، شماره 1، فروردین 1395، صفحه 7-31

علی اصغر شریفی راد؛ غلامحسین اعرابی؛ علی احمد ناصح


تصویرپردازی هنری در سوره‌ی مبارکه‌ی اعراف با تکیه بر تشبیه، استعاره و مجاز

دوره 3، شماره 2، شهریور 1394، صفحه 116-138

مینا پیرزادنیا؛ مالک عبدی؛ زیور چراغی