کلیدواژه‌ها = آموزه‌های دینی و عرفانی
هم‌سویی آموزه‌های قرآنی و طنزهای باباافضل کاشانی

دوره 4، شماره 1، فروردین 1395، صفحه 32-59

مریم شیری؛ اسحاق طغیانی