کلیدواژه‌ها = نقائض. جریر. اخطل. بینامتنیت. قرآن
انواع روابط بینامتنیت در مطالعه­ی نقایض جریر و اخطل با قرآن کریم

دوره 4، شماره 3، مهر 1395، صفحه 111-125

حمید متولی زاده نائینی؛ رضا افخمی عقدا