کلیدواژه‌ها = آیات قرآنی
همپایگی ساخت‌های متن و آیات در نفثه المصدور و التوسل الی الترسل

دوره 4، شماره 4، دی 1395، صفحه 145-171

علی عابدی؛ مجید سرمدی؛ حسین مسجدی؛ علی محمد گیتی فروز