کلیدواژه‌ها = معناشناسی
رهیافتی تحلیلی بر خوانش آیات الهی و فهم گفتمان قرآن (در پرتو واکاوی رویکرد زبانشناختی ایزوتسو و علامه طباطبایی)

دوره 9، شماره 3، خرداد 1401، صفحه 105-126

فهیمه جفرسته؛ کیوان احسانی؛ علیرضا طبیبی؛ فاطمه دست رنج


معنا شناسی واژه سیاحت و مترادفات آن در قرآن کریم

دوره 2، شماره 1، خرداد 1393، صفحه 81-97

ابراهیم ابراهیمی؛ محترم صالحی؛ فرشته صالحی


معناشناسی باب اشتغال با تکیه بر قرآن کریم

دوره 1، شماره 3، آذر 1392، صفحه 33-48

ابوالفضل سجادی؛ مطهره فرجی